Kontrolno telo

Usluge kontrolisanja koje „APAVE VerTech“ d.o.o.realizuje u skladu se sa sledećim šemama kontrolisanja:

  • ocenjivanje usaglašenosti proizvedene opreme pod pritiskom kategorije II, III i IV prema Pravilniku o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom (Sl.Glasnik RS 87/2011) prema modulima A1, B, B1, C1, F, G
  • prvi pregled, redovni pregled, vanredni pregled i pregled pre puštanja u rad opreme pod pritiskom u eksploataciji prema Pravilniku o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe (Sl.Glasnik RS 87/2011 i 75/2013)
  • odobravanje postupka izrade nerastavljivih spojeva (WPQR i BPQR) u skladu sa referentnim standardima i/ili tačkom 3.1.2 priloga 1 Pravilnika o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom (Sl.Glasnik RS 87/2011)
  • Kontrolisanje osnovnim i naprednim NDT metodama kontrolisanje elemenata i delova predizolovanog sistema daljinskog grejanja prema zahtevima standarda SRPS EN 253, SRPS EN 448, SRPS EN 488, SRPS EN 489, SRPS EN 13941 i SRPS EN 15632
  • kontrolisanje gasovoda i gasnih instalacija prema odgovarajućim referentnim standardima
  • kontrolisanje čeličnih i aluminijumskih konstrukcija prema zahtevima standarda SRPS EN 1090 deo 2 ili deo 3
Return To Top