Kontrolisanje novih proizvoda
Ocenjivanje usaglašenosti prema modulima A1, B, B1, C1, F i G prema Pravilniku o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom
(„Sl. glasnik RS“ br. 87/2011)

Odobravanje postupaka za nerastavljive spojeve
Za opremu pod pritiskom kategorije II, III i IV prema zahtevima tačke 3.1.2 Priloga I Pravilnika o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom
("Sl. glasnik RS" br. 87/2011)
Kontrolisanje tokom veka upotrebe
Prvi pregled, periodični pregled (spoljašnji i unutrašnji i ispitivanje pritiskom), vanredni pregled i pregled pre ponovnog puštanja u rad prema zahtevima Pravilnika o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe
("Sl. glasnik RS" br. 87/2011)
copyright © 2018, apave Vartech. Sva prava zadržana. Napravio New Look Entertainment