Organizacija

Sertifikaciono telo posluje u sastavu „APAVE VerTech“ kao zasebna organizaciona celina. Sertifikacionim telom rukovodi direktor sertifikacionog tela, dok poslove administracije vezane za pristup potencijalnih kandidata procesu sertifikacije realizuje administrator sertifikacionog tela.

Organizaciona šema „APAVE VerTech“ data je u nastavku.

Organizaciona šema

Return To Top