Prijava za sertifikaciju

Prijava za sertifikaciju se podnosi u formi koja je propisana i dostupna za preuzimanje od strane podnosioca zahteva. Nakon preuzimanja forme obrasca za prijavu isti se popunjava, štampa, overava  i poštom šalje / skeniran dostavlja mejlom. Kompletna komunikacija u vezi sa prijavom za sertifikaciju se realizuje sa administratorom sertifikacionog tela. Detalje vezane za sprovođenje samog procesa sertifikacije podnosilac zahteva ili kandidat može dobiti od direktora sertifikacionog tela.

sertifikaciono-telo-2

Dokumenta koja su podnosiocu zahteva neophodna za otpočinjanje procesa sertifikacije data su u nastavku obrasci prijave za sertifikaciju

Return To Top