Prijava za sertifikaciju se podnosi u formi koja je propisana i dostupna za preuzimanje od strane podnosioca zahteva. Nakon preuzimanja forme obrasca za prijavu isti se popunjava, štampa, overava i poštom šalje / skeniran dostavlja mejlom. Kompletna komunikacija u vezi sa prijavom za sertifikaciju se realizuje sa administratorom sertifikacionog tela. Detalje vezane za sprovođenje samog procesa sertifikacije podnosilac zahteva ili kandidat može dobiti od direktora sertifikacionog tela.


Dokumenta koja su podnosiocu zahteva neophodna za otpočinjanje procesa sertifikacije data su u nastavku obrasci prijave za sertifikaciju

copyright © 2018, apave Vartech. Sva prava zadržana. Napravio New Look Entertainment