Elektrolučno zavarivanje u zaštiti aktivnog/inertnog gasa

Postupak elektrolučnog zavarivanja koje se vrlo često koristi u praksi označen je sa 135 i naziva se elektrolučno zavarivanje u zaštiti aktivnog gasa ili skraćeno MAG zavarivanje. Skraćenica MAG označava: Metal Aktivni Gasovi jer se tokom ovog procesa zavarivanja koriste upravo aktivni gasovi, a na prvom mestu ugljen dioksid. Ovaj postupak se najčešće primenjuje za zavarivanje onih elemenata koji su načinjeni od čelika ili njegovih legura, mada se može primenjivati i na druge materijale. Metal Inertni Gasovi ili skraćeno MIG, a prvenstveno argon, odnosno mešavine sa drugim vrstama gasova, sa karakteristikama sličnim argonu se koriste u jednom od vrlo često korišćenih procesa zavarivanja, koje se skraćeno naziva MIG zavarivanje ili, preciznije elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnih gasova. Ovaj postupak zavarivanja je označen brojem 131, a najčešće se primenjuje za spajanje delova koji su načinjeni od aluminijuma, nikla i njima sličnih, s tim što se ova vrsta zavarivanja ne primenjuje kod zavarivanja čelika.

Obuka zavarivača
copyright © 2018, apave Vartech. Sva prava zadržana. Napravio New Look Entertainment