Apave Vertech u okviru svog trening centra pruža i jedinstvenu uslugu na ovim prostorima, a to je izvodjenje Slepih proba (eng. Blind trial). Slepom probom se vrši provera IBR inspektora, koji primenjuje odgovarajuću tehniku ispitivanja/kontrolisanja metodama bez razaranja, na konkretnom uzorku i pri čemu inspektor nije upoznat sa brojem, veličinom, orijentacijom i pozicijom defekta/defekata koje taj uzorak sadrži. Slepa proba je sastavni deo periodične provere kompetentnosti IBR(NDT) inspektora.

Suština slepe probe (Blind Trial) jeste da prikaže način na koji ce IBR(NDT) inspektor rešiti sve značajne probleme sa kojima se može susresti pri realizaciji IBR ispitivanja/kontrolisanja na terenu. Objektivnim utvrdjivanjem trenutne kompetentnosti IBR inspektora se postiže da pomenuto osoblje kojem su povereni konkretni poslovi ispitivanja metodama bez razaranja bude:

  • odgovarajuce obučeno
  • sertifikovano za traženu metodu ispitivanja
  • dodatno obučeno za tehnike kojima se to zahteva
  • iskusno za poslove ispitivanja koji su im povereni
  • sposobno da realizuje poslove koji su im povereni u skladu sa odgovarajucim odobrenim procedurama i/ili uputstvima

Kompanija Apave VerTech pruža uslugu sprovodjenja slepih proba korišćenjem posebno pripremljenih uzoraka za tu namenu, kao i opreme koja je potrebna za njenu realizaciju, a iz sledecih IBR metoda:

VT Obuka – Vizuelno ispitivanje (Visual Testing)

PT Obuka – Ispitivanje Penetrantima (Penetrant Testing)

MT Obuka – Ispitivanje magnetnim česticama (Magnetic Partical Testing)

UT Obuka – Ultrazvučno ispitivanje (Ultrasonic Testing)

NDT ispitivanje – Slepa proba
copyright © 2018, apave Vartech. Sva prava zadržana. Napravio New Look Entertainment